Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynyň 28-nji Mejlisi Media Forum Gatnaşyjylary bellige almagyň resminamasy
ENERGETIKA HARTIÝASYNYŇ KONFERENSIÝASY -
TÜRKMENISTANYŇ BAŞLYKLYGY · AŞGABAT 2017
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW
"Häzirki döwürde biziň öňümizde düýbünden täze usullary işläp taýýarlamak wezipesi durýar. Bu usullar ählumumy energiýa hyzmatdaşlygyna gatnaşyjylaryň ählisiniň bähbitlerini nazara almak esasynda dünýä ösüşiniň hereketlendiriji güýjüne öwürmelidir. Energiýa hyzmatdaşlygyna gatnaşyjylar tebigy serişdelere we ekologiýa jogapkärli hem-de aýawly garamalydyr. Energiýanyň çeşmeleri bolan serişdeleriň adalatly paýlanylmagyna we sarp edilmegine gönükdirilen giň jemgyýetçilik talaplaryny hasaba almalydyr."
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW
"Biziň ýurdumyz dünýäde uglewodorod serişdelerini örän köp öndürýän döwletleriň biri bolup durýar. Şoňa görä-de, energetika howpsuzlygynyň meseleleri boýunça giň halkara gatnaşyklaryny ýola goýmak ugrunda yzygiderli çykyş edýär."
Soňky habarlar Ählisi
Energy Charter Turkmenistan

Resmi sahypa
www.encharter.org

DURNUKLY ÖSÜŞIŇ MAKSATLARY

Biziň dünýämiziň özgerdilmegi: 2030-njy ýyla çenli döwür üçin durnukly ösüş ulgamynyň Gün tertibi
1
Garyplygy ýok etmek
Garyplygy ýok etmek
2
Açlygy ýok etmek
Açlygy ýok etmek
3
Sagdyn durmuş we abadançylyk
Sagdyn durmuş we abadançylyk
4
Ýokary hilli bilim
Ýokary hilli bilim
5
Gender deňligi
Gender deňligi

Hemaýatkärler & Hyzmatdaşlar